Reklamační řád pro reklamaci zboží

Reklamační řád pro reklamaci zboží

Tento Reklamační řád pro reklamaci zboží (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou od společnosti

Novum Global, a.s. , spol. s r.o., se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 10100
IČ: 14893126
DIČ: CZ148932126

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3276

Adresa pro doručování: Novum Global, a.s., 28. pluku 483/11, 101 00, Praha 10
Telefonní číslo: +420 267 997 111
Kontaktní e-mail: info@novumglobal.eu

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které byly mezi kupujícím a prodávajícím ujednány, které prodávající popisuje, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců, není-li na webovém rozhraní či v dokumentech přiložených ke zboží uvedeno jinak.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

Prodávající nenese odpovědnost za vady instalovaných softwarových produktů, ke kterým není přiložena licenční karta produktu, popř. licenční smlouva, nebo jejichž používání je licenční kartou produktu omezeno (např. demonstrační verze, verze na zkoušku, volně šiřitelné softwarové produkty, apod.). Prodávající nenese odpovědnost ani za případné škody způsobené užíváním těchto softwarových produktů.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • odstranění vady opravou věci;
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy má kupující pouze v případě, že prodávající není schopen odstranit vadu, nebo v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • kupující použil věc ještě před objevením vady;
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil (zejména neodbornou instalací či neodborným užíváním, nedodržením pokynů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží nebo v návodu přiloženém ke zboží).

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • vady způsobené mechanickým poškozením zboží nebo osobou, která není oprávněna zboží užívat;
 • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem);
 • situace, kdy bylo zboží (nebo jeho část) poškozeno počítačovým virem;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

4. Postup při reklamaci

Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit:

 • v místě prodeje zboží;
 • u autorizovaného partnera (seznam autorizovaných partnerů naleznete na stránkách společnosti NOVUM); nebo
 • na kontaktní adrese prodávajícího;

Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
 • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

V případě neoprávněné reklamace může být po kupujícím požadována náhrada vzniklých nákladů prodávajícího.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 10. 2016.

Přihlášení