Reklamační řád pro reklamaci služeb

Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád pro reklamaci služeb (dále jen „Reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb poskytovaných podnikatelům či právnickým osobám společností

Novum Global, a.s., se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 10100
IČ: 14893126
DIČ: CZ14893126

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3276

Adresa pro doručování: NOVUM, spol. s r.o., 28. pluku 483/11, 101 00, Praha 10
Telefonní číslo: +420 267 997 111
Kontaktní e-mail: Info@novumglobal.eu

1.Odpovědnost poskytovatele za vady

Poskytovatel služeb odpovídá za to, že služba nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou měla služba při jejím poskytnutí.V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností poskytovatele, náleží odběrateli práva z vadného plnění i v takovém případě.

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

V případě, že při provádění opravy či servisu elektronických zařízení či jiné techniky specifikované na webovém rozhraní www.novumglobal.eu (dále jen „zařízení“) je do tohoto zařízení zapracována hmotná věc, resp. naistalován náhradní díl (dále jen „náhradní díl“), odpovídá poskytovatel též za to, že tento náhradní díl:

  • má vlastnosti, které byly mezi odběratelem a poskytovatelem ujednány, které poskytovatel popisuje nebo které mohl odběratel očekávat s ohledem na povahu náhradního dílu a na základě reklamy;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou měl náhradní díl při jeho nainstalování do zařízení.

2. Práva odběratele z vadného plnění

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatnou nápravu. Náprava spočívá zejména v opětovném zjištění vad zařízení a provedení opravy či servisu. Není-li provedení nápravy možné, má odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

V případě, že má náhradní díl v době instalace vadu, pro kterou nemůže být zařízení používáno zcela řádně, a tuto vadu náhradního dílu lze odstranit, má odběratel právo na jeho bezplatnou opravu.

V případě vady náhradního dílu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako výrobek bez vady, má odběratel právo na výměnu náhradního dílu, na přiměřenou slevu z ceny služby anebo má právo od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu má odběratel i v případě, že poskytovatel není schopen dodat odběrateli nový náhradní díl, opravit jej, nebo v případě, že poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by odběrateli zjednání nápravy působilo značné obtíže.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud k vadě došlo v důsledku poskytnutí služby dle nevhodných pokynů odběratele a poskytovatel odběratele na nevhodnost takového pokynu upozornil dle článku 4.5 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.).

Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží dále v případě, že byl předem upozorněn na nevhodnost poskytnutí služby vzhledem k zařízení (především že zařízení nebude možné zcela opravit), a odběratel přesto trval na poskytnutí služby.

Práva z vadného plnění odběrateli též nenáleží, pokud před převzetím zařízení o vadě náhradního dílu věděl nebo vadu náhradního dílu sám způsobil.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady náhradního dílu se dále nevztahují na:

  • opotřebení náhradního dílu způsobené jeho užíváním;
  • vady způsobené nesprávným užíváním náhradního dílu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

4. Postup při reklamaci

Odběratel je povinen reklamaci u poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně na kontaktní adrese poskytovatele.

Odběratel je povinen informovat poskytovatele o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, označit závadu a/nebo popsat, jak se projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

V souladu s občanským zákoníkem má odběratel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Odběratel bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 10. 2016.

Přihlášení