Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi společností

Novum Global, a.s. , se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 10100
IČ: 14893126
DIČ: CZ14893126

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3276

Adresa pro doručování: Novum Global, a.s., spol. s r.o., 28. pluku 483/11, 101 00, Praha 10
Telefonní číslo: +420 267 997 111
Kontaktní e-mail:info@novumglobal.eu

jako poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“)
a podnikatelem či právnickou osobou

jako odběratelem služeb (dále jen „odběratel“)

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje služby spočívající především v diagnostice, resp. zjištění vad, opravě a servisu elektronických zařízení či jiné techniky (dále jen „zařízení“) specifikované na webovém rozhraní www.novum.cz (dále jen „webové rozhraní“), dále služby spočívající v seřízení, údržbě nebo úpravě zařízení podle požadavku odběratele (včetně instalace programového vybavení) a jiné služby uvedené na webovém rozhraní (dále též společně jako „služby“).

2. Služby poskytovatele mohou být součástí balíčku zboží zakoupeného podle Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.), nebo mohou být zakoupeny samostatně.

3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o poskytování služeb či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, nebo e-mailem (dále společně jen jako „prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“), případně osobně. Poskytovatel se zavazuje poskytnout odběrateli služby uvedené v objednávce a odběratel se zavazuje poskytnout při poskytnutí služby součinnost a zaplatit cenu služby uvedenou v objednávce.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro reklamaci služeb (na stránkách společnosti Novum Global, a.s. ), Podmínkami užití webového rozhraní (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.) a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.

7. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Na webovém rozhraní jsou uvedeny služby, které poskytovatel poskytuje odběratelům. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem. Odběratel provádí objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, případně osobně.

2. V případě opravy zařízení je nejprve zpravidla uzavírána smlouva, jejímž předmětem je zjištění vad zařízení. Po zjištění vad zařízení pak může být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je oprava zařízení.

3. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní podle těchto obchodních podmínek musí mít odběratel na webovém rozhraní zřízen uživatelský účet v souladu s Podmínkami užití webového rozhraní (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.).

4. Ještě před podáním objednávky může odběratel podat poptávku služeb prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Na základě poptávky odběratele zašle poskytovatel odběrateli informace o službě a způsobu jejího poskytnutí, včetně případné cenové nabídky a informací týkajících se způsobů platby. V některých případech může být cenová nabídka sdělena odběrateli až na základě prohlídky zařízení a jejích výsledcích. O této skutečnosti bude odběratel vždy předem informován.

5. V případě, že odběratel s nabídkou souhlasí, službu objedná. Veškeré objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné.

6. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané služby, kontaktní údaje odběratele (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu), místo, kde dojde k opravě zařízení, informace o vadném zařízení (značka, typ, sériové číslo a popis závady) a zvolený způsob platby.

7. Pro podání objednávky je odběratel povinen zadat platné identifikační číslo. Pokud identifikační číslo nelze do objednávkového formuláře zadat, je odběratel povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail poskytovatele.

8. Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.

9. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb nebo bude odběrateli poskytnuta služba (podle toho, co nastane dříve).

10. Zrušení či změny závazné objednávky jsou možné pouze po dohodě s poskytovatelem. Na zrušení či změnu objednávky nemá odběratel nárok.

3. Cena služeb a platební podmínky

1. Případné ceny služeb uvedené na webovém rozhraní jsou pouze orientační, skutečná cena bude odběrateli sdělena zpravidla po prohlídce zařízení.

2. Změní-li se po uzavření smlouvy náklady na provedení služby, odběratel tímto akceptuje změnu ceny, která nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny, a je povinen tuto změněnou cenu zaplatit. Změní-li se cena služby z důvodu změny nákladů na provedení služby o více než 10 % a nebude-li odběratel s touto změnou ceny souhlasit, má kterákoliv ze stran smlouvy možnost odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy podle tohoto článku nezaniká nárok poskytovatele na úhradu do té doby poskytnutých služeb.

3. Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti bezprostředně před poskytnutím nebo po poskytnutí služby;
  • bezhotovostně před poskytnutím služby on-line platební nebo kreditní kartou;
  • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě zálohové faktury;
  • bezhotovostně po poskytnutí služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Poskytovatel je oprávněn neumožnit placení služby po poskytnutí služby. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky.

4. Při platbě v hotovosti je cena splatná bezprostředně před provedením nebo po provedení služby. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v době uvedené na faktuře nebo na zálohové faktuře, jinak do 14 dnů. Závazek odběratele uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.

6. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit poskytování dalších dohodnutých služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů odběratele.

7. Nebude-li ke dni dokončení služby uhrazena celá výše ceny služby, vznikne poskytovateli zadržovací právo k zařízení, na němž je služba prováděna, ve smyslu ustanovení § 1395 a násl. občanského zákoníku. O zadržení bude odběratel informován e-mailem. Poskytovatel má v případě vzniku zadržovacího práva právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zadržené zařízení.

8. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. Podmínky poskytnutí služeb

1. Obsah jednotlivých služeb je uveden na webovém rozhraní, případně upřesněn poskytovatelem. Podmínky poskytnutí služeb včetně místa a termínu závisí na obsahu služby a na ujednání odběratele s poskytovatelem.

2. Poskytnutí služby spočívající v opravě zařízení probíhá tak, že poskytovatel provede prohlídku zařízení za účelem zjištění vad zařízení. Následně může poskytovatel dle předchozí domluvy s odběratelem sdělit odběrateli cenovou nabídku opravy či servisu, nebo rovnou provést samotnou opravu či servis.

3. Pokud není možné vadu zařízení odstranit na místě, informuje poskytovatel o této skutečnosti odběratele a zajistí objednání náhradních komponentů a součástí zařízení. Cenu, včetně nákladů na dopravu těchto náhradních komponentů a součástí zařízení na místo provedení služby hradí odběratel. Následně poskytovatel provede opravu či servis zařízení.

4. Odběratel je povinen zajistit nezbytnou součinnost pro poskytnutí služby, především umožnit poskytovateli přístup k zařízení, které má být předmětem poskytnutí služby, a to ve lhůtě stanovené mu k poskytnutí součinnosti poskytovatelem. V případě, že součinnost není ve stanovené lhůtě poskytnuta, je poskytovatel oprávněn odložit či přerušit poskytování služby až do poskytnutí požadované součinnosti.

5. Při poskytování služby respektuje poskytovatel připomínky a pokyny odběratele. Jestliže je takový pokyn odběratele nevhodný, upozorní jej poskytovatel na nevhodnost takového pokynu bez zbytečného odkladu. Pokud by splnění tohoto pokynu mohlo ohrozit řádné a včasné poskytnutí služby, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služby do změny takového pokynu. Bude-li odběratel trvat na poskytnutí služby podle takového nevhodného pokynu, je poskytovatel oprávněn požadovat, aby tak odběratel učinil v písemné formě. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nevhodnými pokyny odběratele.

5. Práva z vadného plnění

1.Podmínky uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem poskytovatele pro reklamaci služeb.

2. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat ze zařízení, ke které může dojít v průběhu opravy či servisu zařízení.

3. Objednáním služby bere odběratel na vědomí a souhlasí s tím, že při opravě zařízení může dojít k některým nevratným změnám na zařízení (např. otevření lepených spojů). Za tyto změny poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

6. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele

1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.

7. Závěrečná ustanovení

1.Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2. Případné spory ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit vždy podle sídla poskytovatele.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2016 .

Přihlášení