Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na kupní smlouvy uzavřené mezi společností

Novum Global, a.s., se sídlem Praha 10, 28. pluku 483/11, PSČ 10100
IČ: 14893126
DIČ: CZ14893126

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3276

Adresa pro doručování: NOVUM, spol. s r.o., 28. pluku 483/11, 101 00, Praha 10
Telefonní číslo: +420 267 997 111
Kontaktní e-mail: info@novumglobal.eu

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní www.novumglobal.eu (dále jen „webové rozhraní“), telefonicky nebo e-mailem (dále společně jen jako „prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“), případně osobně. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro reklamaci zboží (na stránkách společnosti Novum Global), Podmínkami užití webového rozhraní (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.) a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. Poskytování služeb prodávajícího se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.). V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

4. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.

5. Zasláním objednávky, případně podpisem smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Součástí nabídky zboží mohou být i servisní služby, jejichž popis lze nalézt na webovém rozhraní nebo v popisu zboží. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. Kupující provádí objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, případně osobně.

2. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní podle těchto obchodních podmínek musí mít kupující na webovém rozhraní zřízen uživatelský účet v souladu s Podmínkami užití webového rozhraní (na stránkách společnosti Novum Global, a.s. ).

3. Ještě před podáním objednávky může kupující podat poptávku zboží prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Na základě poptávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku, informace o dostupnosti a další informace týkající se zboží a způsobů platby. V případě, že kupující s nabídkou souhlasí, zboží objedná. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

4. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy, kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu) a případný požadavek na instalaci, seřízení a montáž zboží.

5. Pro podání objednávky je kupující povinen zadat platné identifikační číslo. Pokud identifikační číslo nelze do objednávkového formuláře zadat, je kupující povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

6. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena nebo kupující převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

8. Zrušení či změny závazné objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Na zrušení či změnu objednávky nemá kupující nárok.

9. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

3. Platební podmínky

1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při osobním odběru;
  • bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební nebo kreditní kartou;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
  • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v době uvedené na faktuře nebo na zálohové faktuře, jinak do 14 dnů. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4. Neprodleně po převzetí zboží (případně jeho instalaci, seřízení a montáži) je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží (případně jeho instalace, seřízení a montáže). Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

6. Prodávající se zavazuje provést instalaci, seřízení a montáž objednaného zboží, pokud je tak uvedeno ve smlouvě, a to dohodnutým způsobem. Kupující se zavazuje převzít instalaci, seřízení a montáž zboží i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání zboží funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5. Dodání a licence k software

1. Na webovém rozhraní lze objednat software vydávaný prodávajícím nebo jinými vydavateli.

2. Je-li předmětem kupní smlouvy software, bude kupujícímu zboží dodáno a instalováno přímo prodávajícím. Konkrétní podmínky dodání a instalace software včetně data instalace závisí na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Prodávající odpovídá za bezvadnou instalaci software. Za obsah software prodávající odpovídá pouze tehdy, je-li zároveň vydavatelem.

4. Využívání software podléhá licenčním podmínkám příslušného vydavatele. Před instalací nebo spuštěním software kupující musí vyjádřit s licenčními podmínkami souhlas. Kupující se zavazuje dodržovat licenční podmínky, zejména se zavazuje software využívat pouze v rozsahu upraveném v licenčních podmínkách a na počtu zařízení, který odpovídá zakoupené licenci.

5. Zboží, které je svou povahou softwarem, lze užívat jen na technických zařízeních vybavených určitým softwarovým vybavením. Nemá-li kupující takové zařízení, prodávající neodpovídá za ztíženou možnost užívání zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

3. Odstoupí-li prodávající od této smlouvy z důvodu porušení povinností kupujícím, náleží mu storno poplatek ve výši 50 % hodnoty zboží.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

7. Práva z vadného plnění

1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího pro reklamaci zboží (na stránkách společnosti Novum Global, a.s.).

2. Kupující je povinen zajistit bezpečný provoz a vzájemnou kompatibilitu zboží s jinými přístroji. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti.

3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zbožím na základě jeho neodborné instalace, seřízení a montáže kupujícím.

4. V případě dovození odpovědnosti prodávajícího za škodu je tímto sjednáno, že náhrada škody je omezena do výše kupní ceny zboží.

8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

9. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

2. Případné spory ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit vždy podle sídla prodávajícího.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2016.

Přihlášení